Veerse Meer en Schenge

De geosite Veerse Meer is een voormalige zeearm die een deel van de afscheiding vormt tussen Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland en die vroeger de Oosterschelde verbond met de Noordzee. Sinds de aanleg van de Veerse Gatdam en de Zandkreekdam is er geen getijdenwerking meer en heeft het gebied een vast waterpeil. Vroegere getijdengeulen en lage zandplaten verdwenen permanent onder water en zorgen voor grote diepteverschillen in het meer. Voormalige schorren en hoge zandplaten liggen nu boven water. Daarnaast zijn in het meer enkele kunstmatige eilanden aangelegd. Het ontstaan van de geosite gaat terug tot ongeveer 350 n.Chr. Toen had zich tussen het huidige Walcheren en Noord-Beveland de zeearm het Veere-diep gevormd. Rond 1000 n.Chr. ontstond ook het Zuitvliet, een diep ingesneden getijdengeul tussen het huidige Noord- en Zuid-Beveland. Het westelijke en oostelijke deel werden later het Veerse Gat en de Zandkreek genoemd. Samen zouden ze later het Veerse Meer vormen.  

51.546510154421, 3.7822808156525

Overview map with rough outline

Inpoldering

In 1960 en 1961 werden in het kader van de Deltawerken de twee kanten van het zeegat, tot dan toe het Veerse Gat in het westen en de Zandkreek in het oosten afgesloten door de Veerse Gatdam en de Zandkreekdam. Zo ontstond het Veerse Meer. Met de afdamming verdween de getijdenwerking uit het gebied. Daardoor kwam ruim 2000 hectare schorrengebied permanent droog te liggen. Natuurlijke sedimentatie (afzetting van zand en klei) en erosie verdween. 

 

Informatiebord aan het Veerse Meer

De Schotsman

Tussen de Veerse Dam en Noord-Beveland ligt het 200 ha grote natuurgebied de Schotsman, dat droogviel na de afsluiting van het Veerse Gat. Voor de afsluiting lagen er honderden meters brede schorren en meer dan een kilometer brede zandplaten die zich eerst uitstrekten vanaf Kamperland tot voorbij de huidige Veerse Dam. Aan de kant van de zee gingen de schorren over in lage duinen van zand dat opwaaide van de zeewaarts gelegen platen. Die duinrichel is nog goed herkenbaar in het landschap. Het gebied had het karakter van een strandvlakte of strandhaak.  

Bezoek via: TIP Veere, Kaai 27, 4431 AA Veere, Nederland