Duingebieden Oranjezon en de Manteling

Deze geosite bestaat uit een duingebied dat zich uitstrekt van Domburg tot aan het Veerse Meer en omvat onder andere de natuurgebieden Oranjezon en De Manteling. In het gebied zijn zowel de fossiele relatief lage Oude Duinen als deels nog actieve relatief hoge Jonge Duinen en duinvalleien aanwezig.

51.586516720026, 3.5840522

Duingebieden Oranjezon en De Manteling

Fossiele zeerepen bij Oranjezon

De noordoostelijke zeestroming langs de kust van Walcheren brengt zand met zich mee. Daardoor ontwikkelde zich aan de noordkant van Walcheren een langwerpig strand dat aan de zuidwestzijde vastzat aan land en aan de noordoostkant uitliep in zee, een zogenaamde strandhaak. Op deze strandhaak begon duinvorming, die zich landinwaarts uitbreidde. Die inham raakte zo geleidelijk afgesloten van open zee. Er vormde zich een natte, primaire duinvallei. Het proces van de vorming van een strandhaak en afsluiting van het achterliggend gebied heeft zich meermaals herhaald, waardoor de kust zich zeewaarts uitbouwde. Hierdoor ontstond rond het gebied Oranjezon een landschap met afwisselend duinenrijen en primaire duinvalleien. 

Mottekasteel bij Terra Maris, Duingebied Oranjezon en de Manteling

Kustafslag

De kust ten westen van Oostkapelle is al vele honderden jaren een afslagkust. In de loop der eeuwen is de kustlijn hier door erosie enkele kilometers landinwaarts verplaatst. De zone met Jonge Duinen is hier daarom zeer smal of zelfs afwezig. Bij laag water zijn tussen Domburg en Oostkapelle aan de kust vlak langs de waterlijn klei- en veenbanken te zien. Het zijn restanten van het veen- en schorrenlandschap van vóór 1000 jaar geleden, toen de Jonge Duinen nog niet gevormd waren en deze zone in de luwte lag van de aangesloten rij strandwallen verder zeewaarts. 

Buitenplaats Westhove, Manteling van Walcheren

Eikenbossen in de nabijheid van de zee

Het voorkomen van eikenbossen in directe nabijheid van de zee zoals in de Oude Duinen van dit gebied is zeldzaam in Europa. De Manteling van Walcheren en Oranjezon kennen een rijke geschiedenis, met onder meer bewoningsresten uit de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, een Romeins heiligdom, een Karolingische burcht die gold als vluchtplaats bij invallen van de Noormannen en eeuwenoude buitenplaatsen met statige landhuizen.